فارسی دوم متوسطه درس سوم

حجم فایل : 445.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی دوم متوسطه
درس سوم
*تشبیه:

هرگاه دو شخص یا دو چیز را به هم شبیه کنند مثال : نسیم مانند مادری مهربان است
هر تشبیه قسمتهای مختلفی دارد که به هر قسمت از آن پایه یا رکن گفته می شود
ارکان تشبیه: به پایه های مختلف تشبیه ، ارکان تشبیه می گویند. *در تشبیه چند قسمت(رُکن) وجود دارد:

1) قسمتی که به چیزی دیگری شبیه می شود که به آن مشبه moshabbah)) یا رکن اول می گویند. مثل :"نسیم" در مثال بالا.
2)اگر قسمت اول تشبیه به کلمه ی دیگری شبیه بشود ، مشبه به (moshabbahonbeh) یا رکن دوم گفته می شود مثل:" مادر "در مثال بالا. 3)بین مشبه و مشبه به ، ویژگی های مشترکی وجود دارد که یک تشبیه را برقرار می کند به این ویژگی وجه شبه یا رکن سوم می گویند . مانند:" مهربان" در مثال بالا.

4) در تشبیه کلماتی وجود دارند که رابطه ی میان مشبه و مشبه به را برقرار می سازند کلماتی که عبارتند از : مانند ، مثل ، همانند، همچنان همچون و ..... مثال : ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد
ایام گل: مشبه
چو : ادات تشبیه
مشبه به : مشبه به
رفتن : وجه شبه


مشبه و مشبه ،پایه های اصلی تشبیه هستند وهیچ گاه حذف نمی شوند وجه شبه و ادات تشبیه ، پایه های فرعی یک تشبیه هستند و گاهی از جمله حذف می شوند.
مانند : دانش چراغ است . دانش : مشبه چراغ مشبه به تست1 :
در کدام گزینه تشبیه وجود دارد ؟
الف) جهانی بدین خوبی آراستی برون زانکه یاریگری خواستی
ب) برگ در ختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
ج) به گیتی ، به از راستی ، پیشه نیست ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست
د)دهقان چو تنور خود از این هیمه بر افروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار تست 2 :تشبیه تنها در گزینه .........وجود دارد ؟
الف) زدانش در بی نیازی بجوی وگر چند سختیت آید به روی
ب) به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی گه از بد نیابی گزند
ج)به از نیکی اندر جهان کار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست
د)چوخواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان *نکته : اگر "چو" یا" چون" در عبارت معنی "وقتی که" یا معنای "اگر "بدهند دیگر ادات تشبیه نیستند .
چو رستم بدیدش
در اینجا "چو" معنی "وقتی که "می دهد.
د)چوخواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان اگر میخواهی که نامت جاودانه بماند نام نیک بزرگان را نباید فراموش کنی
در اینجا "چو" معنی "اگر "می دهد. پایان
...